ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนแบบเลื่อมล้ำ
ทางโรงเรียนจัดให้นักเรียนมาโรงเรียนเป็นระดับดังนี้ ระดับที่ 1 ประถม 4-6  และระดับอนุบาล 3 โดยใช้คนละประตูเข้าโรงเรียนเป็นระดับแรกและขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองส่งเวลา 07.00 - 07.30 และเริ่มเข้าชั้นเรียน บันทึกกิจกรรม ภาษาอักฤษ หนูทำได้ ระดับประถมปลาย และระดับอนุบาล
                                  ระดับที่ 2 คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 และนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โดยใช้คนละประตูและผู้ปกครองส่งนักเรียนเวลา 07.30 - 7.50  และเริ่มเข้าชั้นเรียนบันทึกกิจกรรม ภาษาอังกฤษ  หนูทำได้ระดับมัธยม     
                                 ระดับที่ 3 คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับอนุบาล 1  โดยใช้คนละประตูและผู้ปกครองส่งนักเรียนได้ในเวลา 07.50 -08.20 น  หลังจากนั้นก็เริ่มเรียนในคาบที่ 1   ต่อไป     
                โดยทุกระดับจะมีจุดคัดคัดกรองหน้าประตูทั้ 2 ด้าน ตั้งแต่การสวมแมส การวัดไข้ และการล้างมือ
                      ทางโรงเรียนขอบคุณผู้ปกครองที่ได้ปฎิบัตือย่างเคร่งครัด จนเราสามารถ ผ่านมาตรฐาน การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่สถาบันการศึกษา สะอาด  ปลอดภัย  ป้องกันโรคโควิด 19 จากกรมอนามัย ได้
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,00:00   อ่าน 23 ครั้ง