ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องภาพยนต์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฎิบัติการทางภาษา(ซาวด์แลปด์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องวิทยาศาสาตร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องนาฎศิลป์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..