กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุพัตรา จันทศรี

นางสาวปัทมาวรรณ เสนขวัญแก้ว

นางสาวหาตีฮะห์ ดอเล๊าะ

นางสาวนิญาดา สุระวิโรจน์

นางวรรณี กิติสาธร