กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุพัตรา จันทศรี

นางสาวสกุลกานต์ มะลิวรรณ์

นางสาวปัทมาวรรณ เสนขวัญแก้ว