ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 มี.ค. 62 รับผลการเรียน
 ***  รับผลการเรียนทุกระดับชั้น ยกเว้น ป.6 และ ม.3 ***
แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย
15 มี.ค. 62 วันรับบัณฑิตน้อย อนุบาล 3
11 มี.ค. 62 ถึง 12 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
19 ก.พ. 62 วันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561