ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 ต.ค. 65 ถึง 08 ต.ค. 65 เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 - ป.6
03 ต.ค. 65 ถึง 05 ต.ค. 65 สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2565
สอบปลายภาคประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 -มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดนักเรียน
23 ก.ย. 65 ศูนย์บริการสาธารณสุขแฟลตเคหะแห่งชาติ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในนักเรียน
09 ก.ย. 65 สาธารณสุขเคหะแห่งชาติให้บริการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อายุ
11 ส.ค. 65 กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม
17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น
05 พ.ค. 65 ถึง 07 เม.ย. 65 จำหน่ายหนังสือ ทุกระระดับชั้น
02 พ.ค. 65 ถึง 04 พ.ค. 65 จำหน่าชุดนักเรียน ทุกระดับชั้น