ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ป.1- ม.3
13 พ.ค. 66 ประชุมผู้ปกครอง ป.4 - ม.3
11 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 อ.1- อ.3
06 พ.ค. 66 ประชุมผู้ปกครอง อ.1- ป.3
03 พ.ค. 66 ถึง 10 พ.ค. 66 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1
02 พ.ค. 66 กิจกรรมสานสัมพันธ์ ม.1-3
01 พ.ค. 66 จำหน่ายหนังสือ
17 เม.ย. 66 ถึง 28 เม.ย. 66 ปรับพื้นฐาน นักเรียน อ.1 - ป.5 ี ี