ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น
05 พ.ค. 65 ถึง 07 เม.ย. 65 จำหน่ายหนังสือ ทุกระระดับชั้น
02 พ.ค. 65 ถึง 04 พ.ค. 65 จำหน่าชุดนักเรียน ทุกระดับชั้น