กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายจักรพงศ์ ทำมา

นางสินีนาฏ แก้วมณี

นางสาวฝารีด๊ะ เกตุสุวรรณ