กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจักรพงศ์ ทำมา

นางมนัสนันท์ พลประดิษฐ์

นายสรรพวิช ประทุมชาติภักดี

นางสาววันดี ดำมาก