กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชญาธร รุจิภาธนโชค

นางสาววรรวิษา จันทร์เพ็ง