กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวมณสุนงศจี ณัฐพลศิระกุล

นางสาวชญาธร รุจิภาธนโชค

นางสาววรรวิษา จันทร์เพ็ง

นางอารมณ์ เอียดแก้ว