โครงสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางหริญญา สวัสดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายวีรยุทธ ชอบแต่ง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอารมณ์ มณีประวัติ
งานอนามัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางมนัสนันท์ พลประดิษฐ์
งานสัมพันธ์ชุมชน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางวรรณี จารุมณี
งานอาคารและสถานที่
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววันดี ดำมาก
งานอาคารและสถานที
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายจีรภัณฑ์ ณัฐพลศิระกุล
งานกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายจักรพงศ์ ทำมา
งานกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3