โครงสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางหริญญา สวัสดี
อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายวีรยุทธ ชอบแต่ง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอารมณ์ มณีประวัติ
งานอนามัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายจีรภัณฑ์ ณัฐพลศิระกุล
งานกิจการนักเรียน/อาคารสถานที
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายจักรพงศ์ ทำมา
งานกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุพัตรา จันทศรี
ประชาสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวมนัสนันท์ พลประดิษฐ์