โครงสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางหริญญา สวัสดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายวีรยุทธ ชอบแต่ง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอารมณ์ มณีประวัติ
งานอนามัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางมนัสนันท์ พลประดิษฐ์
งานสัมพันธ์ชุมชน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางวรรณี จารุมณี
งานอาคารและสถานที่
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายจีรภัณฑ์ ณัฐพลศิระกุล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางจีรวรรณ สุขอำไพ

นางสาววันดี ดำมาก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายจักรพงศ์ ทำมา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3