โครงสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางหริญญา สวัสดี
อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายวีรยุทธ ชอบแต่ง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอารมณ์ มณีประวัติ
งานอนามัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางมนัสนันท์ พลประดิษฐ์
งานสัมพันธ์ชุมชน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นายจีรภัณฑ์ ณัฐพลศิระกุล
งานกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายจักรพงศ์ ทำมา
งานกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุพัตรา จันทศรี
ประชาสัมพันธ์ชุมชน