แผนกประถมศึกษา

นางสาววันดี ดำมาก

นางสาวชุติกาญจน์ เผือกน้อย

นางอุทัยวรรณ เอื้อละพันธ์

นางสาวอารมณ์ มณีประวัติ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาธิยา หนูเสน

นางสาวกรรวี ธารีย์สิทธิ์

นางสาวอุมา เหมมันต์