แผนกประถมศึกษา

นางสาวชุติกาญจน์ เผือกน้อย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววรรวิษา จันทร์เพ็ง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอารมณ์ มณีประวัติ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสินีนาฎ แก้วมณี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปัทมาวรรณ เสนขวัญแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสกุลกานต์ มะลิวรรณ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชลีทิพย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายธวัชชัย สาม่าน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายณัฐชัย ชูไข่หนู
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกรรวี ธารีย์สิทธิ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาธิยา หนูเสน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายนภสินธุ์ สวัสดี