แผนกประถมศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาธิยา หนูเสน
หัวหน้าประถมศึกษา

นางสาวชุติกาญจน์ เผือกน้อย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววรรวิษา จันทร์เพ็ง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสินีนาฎ แก้วมณี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปัทมาวรรณ เสนขวัญแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอารมณ์ เอียดแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวฝารีด๊ะ เกตุสุวรรณ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาธิยา หนูเสน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวฟาตีฮะห์ ดอเล๊าะ
ครู

นางสาวกรรวี ธารีย์สิทธิ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเพชรี บริเพชร