แผนกประถมศึกษา

นางสาววันดี ดำมาก

นางสาวชุติกาญจน์ เผือกน้อย

นางอุทัยวรรณ เอื้อละพันธ์

นางสาวอารมณ์ มณีประวัติ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาธิยา หนูเสน

นางสาวกรรวี ธารีย์สิทธิ์

นางสาวอุมา เหมมันต์

นายธวัชชัย สาม่าน

นายสรรพวิช ประทุมชาติภักดี

นายนภสินธุ์ สวัสดี

นายสรวิทย์ วัดศรี

นางสาวสุวิมล ชูสุข

นางสินีนาฎ แก้วมณี

นางวรรณี จารุมณี

นางสาวกรรวี ธารีย์สิทธิ์