ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


     โรงเรียนพัฒนศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๑๒ ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย ๑๐ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๒๔.๕ ตารางวา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๐ โดยมีนางดำ บุญเลิศ เป็นเจ้าของโรงเรียน มีนายอุดร ขาวเนียม เป็นผู้จัดการ มีนางประทุม รักษ์วงษ์เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑ – ๔ ต่อมา

ปี ๒๕๑๒ ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลายคือ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงประถมศึกษาปีที่๖

มีนายอนันต์ ศิริชัยเป็นครูใหญ่

ปี ๒๕๑๔ มีการแต่งตั้งนายเกียรติ เจริญวิริยภาพ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน และแต่งตั้งนายสุธรรม ธรรมโชติ เป็นครูใหญ่

ปี ๒๕๑๖ ได้ขอขยายชั้นเรียน เปิดชั้นเด็กเล็ก (ระดับอนุบาล ๑ – ๓) กิจการได้พัฒนามาเป็นลำดับ

ปี ๒๕๒๑ ได้ขอขยายชั้นเรียน เปิดชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓)

ปี ๒๕๓๑ ได้อนุญาตเปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตจากนางดำ บุญเลิศ มาเป็นนางเยื้อน เจริญวิริยภาพ

ปี ๒๕๔๖ โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีครูที่ได้รับการบรรจุแล้ว ๒๐ คน ครูพิเศษ ๗ คน พนักงาน ๕ คน

ปี ๒๕๔๗ โรงเรียนขออนุญาตแต่งตั้งนางธนุภรณ์ ทองใหญ่ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน แทนนายสุธรรม ธรรมโชติ ที่เป็นครูใหญ่

ปี ๒๕๔๘ โรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงความจุนักเรียนเป็น ๑,๒๐๐ คน มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๖๕๔ คน มีครูที่ได้รับการบรรจุ ๒๒ คน ครูพิเศษ ๑๐ คน พนักงาน ๔ คน

ปี ๒๕๔๙ โรงเรียนมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๖๗๓ คน มีครูที่ได้รับการบรรจุ ๒๒ คน ครูพิเศษ ๑๐ คน พนักงาน ๔ คน

ปี ๒๕๕๐ โรงเรียนมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๖๒๙ คน มีครูที่ได้รับการบรรจุ ๒๐ คน พนักงาน ๓ คน

ปี ๒๕๕๒ โรงเรียนมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๕๗๖ คน มีครูที่ได้รับการบรรจุ ๒๐ คน พนักงาน ๕ คน

ปี ๒๕๕๔ โรงเรียนมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๕๕๓ คน มีครูที่ได้รับการบรรจุ ๒๐ คน ครูรอบรรจุ ๘ คน ครูพิเศษ ๔ คน พนักงาน ๖ คน

ปี ๒๕๕๕ โรงเรียนพัฒนศึกษา มีครู ๓๐ คนพนักงาน ๖ คน นางธนุภรณ์ ทองใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ปี 2556 โรงเรียนพัฒนศึกษา มีครู ๓๐ คนพนักงาน ๘ คน นางธนุภรณ์ ทองใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ปัจจุบัน โรงเรียนพัฒนศึกษา มีครู ๔๑ คนพนักงาน ๑๑ คน นางธนุภรณ์ ทองใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓