โครงสร้างฝ่ายบุคลากร

นางสาวมณสุนงศจี ณัฐพลศิระกุล
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร/งานพัฒนาบุคลากร

นางสาวอาไลย์ บุญวงค์
งานวินัยครู

นางสาว วรรวิษา จันทร์เพ็ง
งานส่งเสริมสวัสดิการครู