โครงสร้างฝ่ายบุคลากร

นางสาวมณสุนงศจี ณัฐพลศิระกุล
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางสาวอาไลย์ บุญวงค์
หัวหน้างานบุคลากร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวอุทัยวรรณ เอื้อละพันธ์
งานบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาว วรรวิษา จันทร์เพ็ง
งานบุคลากร