คณะผู้บริหาร

นางเยื้อน เจริญวิริยภาพ
ผู้รับใบอนุญาต

นายเกียรติ เจริญวิริยภาพ
ผู้จัดการโรงเรียน

นางธนุภรณ์ ทองใหญ่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวมณสุนงศจี ณัฐพลศิระกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร

นางหิรัญญา สวัสดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานทั่วไปและการเงิน

นางสาวอาไลย์ บุญวงค์
หัวหน้างานบุคลากร

นางมินตรา ทองคำ
หัวหน้างานวิชาการ

นายวีรยุทธ ชอบแต่ง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวกรรวีย์ ธารีสิทธฺิ์

หัวหน้างานธุรการ/การเงิน