พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
๑.พัฒนานักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.ตามที่จุดหมายหลักสูตรกำหนด
๒.ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา
๓.น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการเรียนการสอน ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
๔.พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู
๕.ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการบริหารจัดการสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๖.อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย รักษาสิ่งแวดล้อม นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา


เป้าประสงค์ (GOALS)
๑.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๒.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๓.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
๕.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
๖.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๗.ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๘.ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙.ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๑๐.ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๑๑.ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๒.ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๑๓.ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๑๔.ส่งเสริมให้การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
๑๕.ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น