วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา

การศึกษาคือรากฐานของชีวิต


วิสัยทัศน์(Vision)

โรงเรียนมุ่งพัฒนา ส่งเสริมปลูกฝัง นักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการเรียนรู้สอดคล้องตามหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความรักและชื่นชมในศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ  มีการจัดการเป็นระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา