โครงสร้างฝ่ายวิชาการ

นางธนุภรณ์ ทองใหญ่
ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางมินตรา ทองคำ
งานวิชาการ

นางสาวชุติกาญจน์ เผือกน้อย
หัวหน้างานวิชาการ

นายสิทธิพร เพ็ญนิ่มนวล
เลขานุการ

นายกิมซัว ยงสืบชาติ
งานนิเทศการสอน

ว่าที่ร้อยตรีสาธิยา หนูเสน
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสินินาฏ แก้วมณี
งานปฐมวัย

นางสาวชุติกาญจน์ เผือกน้อย
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้