โครงสร้างฝ่ายวิชาการ

นางธนุภรณ์ ทองใหญ่
ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

ว่าที่ร้อยตรีสาธิยา หนูเสน
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

นางมินตรา ทองคำ
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวสินีนาฏ แก้วมณี
งานวิชาการ

นางสาวชุติกาญจน์ เผือกน้อย
งานวิชาการ

นางสาวอรวรรณ วิทยา
งานวิชาการ

นางสาวสายฝน ศิริพันธ์
งานวิชาการ

นายนิติ จอมแก้ว
งานวิชาการ

นายธวัชชัย สาม่าน
งานวิชาการ

นายนภสินธ์ุ สวัสดี
งานวิชาการ

นายสรวิชญ์ วัดศรี
งานวิชาการ

นายสรรพวิท ประทุมชาติภักดี
งานวิชาการ