โครงสร้างฝ่ายวิชาการ

นางธนุภรณ์ ทองใหญ่
ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

ว่าที่ร้อยตรีสาธิยา หนูเสน
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายธวัชชัย สาม่าน
รองหัวหน้างานวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางมินตรา ทองคำ
งานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสินีนาฏ แก้วมณี
งานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชุติกาญจน์ เผือกน้อย
งานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอรวรรณ วิทยา
งานวิชาการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสายฝน ศิริพันธ์
งานวิชาการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นายนิติ จอมแก้ว
งานวิชาการ

นายนภสินธ์ุ สวัสดี
งานวิชาการ

นางสาวชลีทิพย์ เลี่ยมสุวรรณ
งานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2