โครงสร้างฝ่ายวิชาการ

นางธนุภรณ์ ทองใหญ่
ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวชุติกาญจน์ เผือกน้อย
หัวหน้างานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ว่าที่ร้อยตรีสาธิยา หนูเสน
รองหัวหน้างานวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางมินตรา ทองคำ
งานวิชาการ

นางสินินาฏ แก้วมณี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอรวรรณ ทิพย์กองลาศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวเจนจิรา สุวรรรชาตรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายอวกาศ ศตะรัตน์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวทิพาพร ชะอุ่ม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวอุทัยทิพย์ ตัญจะโร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1