โครงสร้างฝ่ายวิชาการ

นางธนุภรณ์ ทองใหญ่
ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

ว่าที่ร้อยตรีสาธิยา หนูเสน
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสินีนาฏ แก้วมณี
งานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชุติกาญจน์ เผือกน้อย
งานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอรวรรณ วิทยา
งานวิชาการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นายนิติ จอมแก้ว
งานวิชาการ

นายนภสินธ์ุ สวัสดี
งานวิชาการ