กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวีรยุทธ ชอบแต่ง

นายนภสินธุ์ สวัสดี

นายธวัชชัย สาม่าน

นางสาวลัลวา ลอตันหยง