คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวอาไลย์ บุญวงค์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวมนัสนันท์ พลประดิษฐ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางวรรณี กิติสาธร
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสายฝน ศิริพันธ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวอรวรรณ วิทยา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางกาญนา มีปิด
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางจีรวรรณ สุขอำไพร
ครูพี่เลี้ยง