คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวมนัสนันท์ พลประดิษฐ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวอรวรรณ วิทยา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางกาญนา มีปิด
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางจีรวรรณ สุขอำไพร
ครูพี่เลี้ยง