คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นาง หิรัญญา สวัสดี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นุจรี ไกรวิมล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกล้าย สังข์แก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร สังขวัตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสิริพร ศรีโพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางธนุภรณ ทองใหญ่
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ