โครงสร้างฝ่ายธุรการ/การเงิน

นางหิรัญญา สวัสดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานทั่วไปและการเงิน

นางสาวกรรวี ธารีย์สิทธิ์
หัวหน้างานธุรการ/การเงิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางกาญจนา มีปิด
งานทะเบียนนักเรียน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางจีรวรรณ สุขอำไพ
งานพัสดุ

นางสาวปัทมาวรรณ เสนขวัญแก้ว
งานพัสดุ

นางสาวฟาตีฮะห์ ดอเล๊าะ

นางสาวฝารีด๊ะ เกตุสุวรรณ

นางสาววรรวิษา จันทร์เพ็ง