แผนกมัธยมศึกษา

นายวีรยุทธ ชอบแต่ง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายนิติ จอมแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวชญาธร รุจิภาธนโชค
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุพัตรา จันทศรี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายจีรภัณน์ ณัฐพลศิระกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางมินตรา ทองคำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายจักรพงศ์ ทำมา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2